2 Kasım 2011

Bağlantılı Listeler Quiz Sorusu Veri Yapıları

Kullanıcının girdiği sayıları alarak bir listeye "ileri ekleme yöntemi" ile elemanları ekleyin (negatif sayı girene kadar) sonra elemanları ekrana yazdırın.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Veri yapısı tanımı
typedef struct dugumtipi{
    int deger;
    struct dugumtipi *link;
    }bliste;
    
// Değişken tanımlamaları
bliste *ilk= null, *son=null;
bliste *yeni;
int sayi;

main(){
// Sayı iste ve Oku
puts("Bir sayi girin:"); scanf("%d",&sayi);

// Sayıyı bellek alanına yazma
while(sayi !=0 && sayi >0)
   {
   yeni=malloc(sizeof(bliste));
   if(yeni==null){
   puts("Bellek alani ayrilamadi"); exit(0);
   }
yeni->deger=sayi; yeni -> link=null;

// node (eleman) ekle
    if(ilk==null){
       ilk=yeni; son=yeni;
       }
       
    else
       {
       son->link=yeni;
       son=yeni;
       }
       
    puts("Yeni sayi giriniz:");
    scanf("%d",&sayi);
    } //While Sonu
    
// Ekrana yaz
  if (sayi==0){
       yazdir=malloc(sizeof(bliste));
       yazdir=ilk;
       while(yazdir->deger != son ->deger)
       {
        printf("deger%d\n", son->deger);
        yazdir=yazdir ->link;
       }
       
  if(yazdir==son)
  printf("deger%d\n",son ->deger);
  }
  if(sayi<0){
   puts("eleman ekleme islemi bitti");
   return 0;
   }
} // main sonu